Lúa gạo là một loại lương thực quan trọng trong đời sống người dân Việt.…