“Họ” nhà nấm có đến hàng trăm loài, mỗi loài đều mang một đặc điểm…