Các món ăn chay và chế độ ăn chay ngày càng trở nên phổ biến…