Vạn vật trên thế giới đều có mối liên hệ với nhau. Giống như nhiều…