Nấm mỡ tươi cả nắp và thân nấm đều có thể ăn được, có thể…